Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

Информация за нас

„ВИДЖИО“ ЕООД (ZAKALENO.COM и/или Администратора) е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 204764474, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1172, ж.к. Дианабад, бл. 37, тел: 0879 503 166; e-mail: info@zakaleno.com

Контакти на наше длъжностно лице по защита на личните данни

„ВИДЖИО“ ЕООД
гр. София, 1172, ж.к. Дианабад, бл. 37
e-mail: privacy@zakaleno.com
Длъжностно лице по защита на личните данни: Х.Гаров

Нашето отношение към Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Целта на настоящата „Политика за защита на личните данни“  е да бъдете информирани как обработваме Вашите данни и какви лични данни бихме събрали за Вас, с каква цел, срок и  респ. какви са Вашите права.

Ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Каква информация събираме и защо?

Възможно е да събираме лични данни за Вас, когато използвате Сайта ни или изберете нашите услуги. В повечето случаи изискваме личните Ви данни за целта на  сключване на договор, да спазим законово задължение или да защитим наш законен интерес. Разбира се, при част от услугите ни, самите Вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се да ни изпратите информация за себе си. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с Вас договор за продукт или услуга. В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за Вас:

Общи данни, за да Ви индивидуализираме

 • Име, презиме, фамилия

Информация, свързана със сключваните между нас договори и тяхното изпълнение

 • Данни за контакт – адрес за контакт, телефонен номер и електронен адрес (имейл)
 • При регистрация в сайта ни – потребителско име, парола
 • Информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с плащанията направени към нас
 • Писма и електронна поща, която получаваме от Вас при комуникацията ни
 • Записи от телефонни разговори, когато се свържете с нас и нашите специализирани контактни центрове с цел обслужването Ви и подобряване на нашите услуги
 • Записи от видео камери, когато посещавате нашите търговски и административни обекти с цел осигуряване на нашата и Вашата сигурност
 • Други данни, които можем също така да съберем за Вас са: IP адрес, демографски данни и данни, предоставени при участие в специални кампании, игри и томболи, организирани от нас в това число и чрез социалните платформи

Целта при обработването на Вашите данни

Ние обработваме личните данни, които събираме най-често със следните цели:

Обработване на данните, необходими за сключване или изпълнение на договор

 • Установяване на самоличността на клиента през всички търговски канали
 • Изготвяне на оферти, договори и всички други съпътстващи договора документи. Управление и изпълнение на Вашите поръчки
 • Извършване на доставка
 • Изготвяне на счетоводни документи като сметка или фактура за закупените стоки и използваните услуги
 • Осигуряване на комплексно обслужване от наш сътрудник по телефон или по електронен път. Осигуряване на гаранционно обслужване, връщане на стоки и прием на рекламации
 • Уведомления, свързани с нашите продукти и услуги

Обработване на данните, небходими за изпълнение на наше нормативно задължение

 • Задължения, предвидени в Закона за Счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство
 • Задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи
 • Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите
 • Предоставяне на информация на съда и органи на реда

Обработване на данните въз основа на Ваше съгласие

 • За директен маркетинг за наши продукти и услуги

Обработване на данните въз основа на наш законен интерес

 • Извършване на видеонаблюдение и звукозапис в нашите търсговски и административни обекти
 • Извършване на звукозапис при контакт с наш сътрудник

С кого споделяме информацията Ви:

ZAKALENO.COM използва трети страни за подпомагане на определени договорни дейности или при изпълнение на законово задължение. Ние НЕ предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел.

Част от получателите на лични данни могат да бъдат:

 • Дружества, извършващи доставка, куриерски фирми, външни консултанти и специалисти, колекторски компании и правни кантори, банки, охранителни фирми, лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни от ZAKALENO.COM, хостинг компании и търговски агенти и др.

Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания, като:

 • Регулаторни органи, вкл. държавни комисии, институции и агенции, НАП, НОИ, съдилища, прокуратура, и други, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото законодателство

Употреба на бисквитки на Сайта

ZAKALENO.COM НЕ събира или обработва лични данни чрез функционалните бисквитки, използвани от Компанията. Повече можете да прочетете в раздел Политика за използване на бисквитки

Обработка на анонимизирани данни

Ние обработваме Ваши данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни – например, за да представим движение на големи групи хора. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

Защо и как използваме автоматизирани алгоритми?

Ние НЕ използваме средства за автоматизирано взимане на решения.

Сигурност

ZAKALENO.COM взема мерки за защита на личните Ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.
От друга страна, прилагаме технически мерки като криптиране, псевдонимизация и анонимизация на събраните лични данни.

Кога изтриваме Вашите лични данни?

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас и я унищожаваме в законоуставените срокове, а ако няма такива в сроковете определени от нас и след окончателно уреждане на всички наши финансови отношения. Не пазим Ваши данни безсрочно.

Част от сроковете са:

 • 5 години при изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции
 • 10 години по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни
 • 5 години задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство
 • 30 дни от записа при видеонаблюдение и звукозаписване в търговските обекти
 • 2 години от звукозаписа при телефонен разговор

В случай на анонимизация на личните данни сроковете не се прилагат, тъй като не можем да Ви идентифицираме.

Прехвърляне между държави

Трансферът, съхранението и обработката на лични данни е обезпечен със съвременни технически средства. ZAKALENO.COM НЕ прехвърля данните Ви извън рамките на ЕИП без спазване на законовите възможности, като прилага подходящи предпазни мерки, за да запази поверителността на Вашата информация.

Достъп, корекции и оттегляне

По всяко време можете да поискате от ZAKALENO.COM да Ви предостави информация за личните данни, които са събрани и съхранява за Вас. Можете също така да изискате ZAKALENO.COM да коригира, изтрие или актуализира такива лични данни. Ние осигуряваме и Вашето право на възражение и ограничаване на обработването на лични данни, както и правата Ви при автоматизирано взимане на решения.
Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и използване на Вашите лични данни спрямо ZAKALENO.COM. Оттеглянето обаче няма да засегне законосъобразно обработените данни до оттеглянето.
Част от правата Ви, като изтриване на данните или възразяване срещу обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.
Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез изрично писмено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
Информираме Ви, че по настоящото законодателство имате право и на жалба за начина, по който се обработват данните Ви до надзорния орган Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg

Промени в настоящата Политика за защита на личните данни

Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на тази страница Ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели я използваме и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.

Ако имате въпроси по отношение защитата на данните, можете да се обърнете към ZAKALENO.COM и нашето Длъжностно лице по защита на данните.

Този раздел е актуализиран за последен път на 24.05.2018г.